„Sąsiadko, zbadaj się tak jak ja!” – Program profilaktyki raka piersi – ZAKOŃCZONY w 2021 r.

„Sąsiadko, zbadaj się tak jak ja!” – Program profilaktyki raka piersi realizowany przez NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej. Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED realizuje program profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania nowotworów piersi. Jest on finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 .

Działania profilaktyczne pod hasłem „Sąsiadko, zbadaj się tak jak ja!”  są realizowane w okresie od lutego 2019 do grudnia 2021 na terenie dwóch powiatów w województwie łódzkim –  radomszczańskiego i pajęczańskiego. Tereny te są określane jako tzw. „białe plamy” czyli obszary o bardzo niskim poziomie zgłaszalności kobiet na badania mammograficzne.  Spośród kobiet zamieszkujących te powiaty i  kwalifikujących się wiekowo do badania, aż 31 % nigdy nie wykonywało mammografii.

Celem programu jest poprawa stanu zdrowia oraz utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej kobiet w wieku 50-69 lat w powiecie radomszczańskim i pajęczańskim do roku 2021 poprzez wdrożenie programu profilaktycznego w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów piersi. W wyniku realizacji programu wzrośnie liczba kobiet regularnie wykonujących mammografię. Jest to istotne do wykrycia choroby we wczesnym stadium rozwoju, gdy istnieje największa szansa na podjęcie skutecznego leczenia. Wczesna diagnoza, leczenie i w efekcie powrót do normalnego życia i do pracy przez pacjentki – to cel nadrzędny programu.

Wsparcie kierowane jest do kobiet w wieku 50-69 lat, w szczególności tych które nigdy nie wykonywały mammografii.

Projekt przewiduje realizację działań o charakterze edukacyjnym. Podczas spotkań, które będą organizowane lokalnie – w  miejscowościach powiatu radomszczańskiego i pajęczańskiego – przedstawiamy istotne aspekty edukacji zdrowotnej: jaki wpływ ma styl życia, środowisko fizyczne na nasze zdrowie, uświadomimy czynniki ryzyka i zachowania prozdrowotne, przeprowadzimy instruktaż samobadania piersi. Do organizacji spotkań zaangażujemy lokalnych liderów i społeczników (sołtysów, członków Lokalnych Grup Działania lub koła gospodyń wiejskich, przedstawicieli władz lokalnych) po to, by wspólnie mobilizować kobiety do wykonywania badań profilaktycznych.

Obecnie problemem jest małe zaangażowanie personelu medycznego placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w działania edukacyjne związane z profilaktyką zdrowotną. Lekarze POZ wśród swoich zadań na pierwszym miejscu stawiają leczenie chorób, co sprawia że profilaktyka i promocja zdrowia spychane są na plan dalszy. Tymczasem mając świadomość zagrożeń i eliminując czynniki ryzyka,  można uniknąć rozwoju wielu chorób – w tym także nowotworowych. Przekazywanie wiedzy związanej z profilaktyką nie wymaga wysokospecjalistycznych kompetencji lekarskich i może być z powodzeniem realizowane np. przez pielęgniarki i położne. Skutecznie prowadzona edukacja zdrowotna powinna zaczynać się właśnie od placówek POZ.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ – do pobrania

W wyniku realizacji programu osoby, które znajdują się w grupie docelowej – głównie kobiety, które  zamieszkują  tereny wiejskie o niższej dostępności do badań profilaktycznych – będą miały zagwarantowany szereg udogodnień w dostępie do badań t.j:

  • Zapewnienie dojazdu na badanie dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania (Szpital Powiatowy w Radomsku) i z powrotem,
  • Zwrot kosztów dojazdu na badanie dla danej osoby środkami transportu publicznego – za przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania (Szpital Powiatowy w Radomsku) i z powrotem,
  • Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, na czas wykonania badania mammograficznego w Szpitalu Powiatowym w Radomsku,
  • Dla osób z niepełnosprawnościami – zapewnienie dojazdu na badanie transportem indywidualnym/prywatnym – przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania (Szpital Powiatowy w Radomsku) i z powrotem.

Najważniejsze zadania w projekcie są związane ze wzrostem świadomości społecznej  na temat nowotworów piersi i mają skutkować wzrostem frekwencji na badaniach mammograficznych. Realizator projektu – Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED – jest wysokospecjalistycznym ośrodkiem w zakresie leczenia onkologicznego. W celu realizacji projektu zostało zawarte partnerstwo ze Szpitalem Powiatowym w Radomsku. Placówka  udziela świadczeń opieki zdrowotnej na podst. umowy z NFZ Łódź w zakresie badań mammograficznych w ramach etapu podstawowego Programu profilaktyki raka piersi. Projekt ma przeciwdziałać zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. W sytuacji wykrycia nowotworu, pacjentka będzie kierowana na leczenie onkologiczne  do specjalistycznego  ośrodka, który zapewnia leczenie skojarzeniowe w zakresie chemioterapii, radioterapii, chirurgii onkologicznej.

Realizacja i utrwalanie 4-etapowego procesu działań: świadomość-profilaktyka-diagnoza-leczenie we współpracy z partnerem i innymi podmiotami będzie stanowiła o sukcesie programu.

Dofinansowanie projektu z UE: 451 464,30 zł

Łączna wartość projektu: 541 471,50 zł

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2019r. do 31 grudnia 2021r.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

Szczegóły związane z realizacją projektu będą aktualizowane na stronie www.nu-med.pl.

Informacje o programie: tel. (44) 786 81 49.

Biuro projektu: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35