Deklaracja dostępności

 

Wstęp

Nu-Med Grupa S. A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.nu-med.pl


Data publikacji strony internetowej: 2022-08-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-02
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-02

Deklaracja została sporządzona przez firmę id Design Adam Cyroń, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. 3 Maja 16, NIP: 6341758327.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • archiwalne dokumenty załączone do artykułów przeniesionych z dotychczasowej strony internetowej mogą nie spełniać wymogów dostępności - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Skróty klawiaturowe
Na naszej stronie internetowej można poruszać się za pomocą samej klawiatury, bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki). Ponadto są na niej dostępne wyłącznie podstawowe skróty klawiaturowe (np. powiększenie/pomniejszenie czcionki ekranowej klawiszami CTRL oraz „+” lub „-”).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności, adres poczty elektronicznej: joanna.chladzynska@nu-med.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub dowolnego ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, z dostępnością której wystąpił problem oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej czy aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Potrzebujesz dodatkowych informacji?