Informacje dla pacjentów

Wybierz kategorię, która Cię interesuje

Wybierz placówkę:

DLA KIEROWCÓW

Centrum Radioterapii i Usprawniania – wjazd od ulicy Marymonckiej, przejazd przez 2 szlabany, parking znajduje się bezpośrednio przed wejściem do budynku. Pracownie Diagnostyczne ( TK i MR) - wjazd od ulicy Królewieckiej, główny budynek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, wejście główne, poziom -1, parking znajduje się bezpośrednio przed wejściem do budynku.

AUTOBUS

Z Dworca PKS autobus linii nr 13, 17, 20,21,24 - przystanek końcowy ulica Królewiecka - Szpital

TRAMWAJ

Z Dworca PKP - tramwaj linii nr 2 - przystanek końcowy ulica Marymoncka-Energa
Rozkład jazdy: https://www.zkm.elblag.com.pl/

DLA KIEROWCÓW

Brama szpitala UCK SUM – czarny budynek na prawo od głównego wejścia szpitala.

AUTOBUS

Przystanek autobusowy Ceglana. Autobus Linii nr 600, 133, 170

TRAMWAJ

Przystanek tramwajowy KATOWICE KOŚCIUSZKI SZPITAL tramwaje numer: T6, T14, T16, T19, T36

DLA KIEROWCÓW

Wjazd na parking Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED znajduje się przy ulicy Wandy Panfil, obok Komendy Powiatowej Policji.

Dojazd został oznakowany tablicą informacyjną z nazwą szpitala. Jadąc do placówki nie należy sugerować się adresem z nazwą ulicy i numerem działki. Ul. Jana Pawła II nr 35 to wspólny adres trzech sąsiadujących ze sobą szpitali. SSO NU-MED znajduje się za Powiatowym Szpitalem Publicznym, czyli za Tomaszowskim Centrum Zdrowia.

AUTOBUS:

Dojazd z dworców PKP/PKS liniami nr 1 i nr 2 do przystanku Jana Pawła II Szpital.

DLA KIEROWCÓW

Ośrodek NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość usytuowany jest przy głównej ulicy Aleje Jana Pawła II.
Dojazd do Ośrodka z Centrum miasta (dworzec PKS) autobusami komunikacji miejskiej nr 0,3, 10,11,21,32,56.

AUTOBUS

Dojazd do Ośrodka z Centrum miasta (dworzec PKS) autobusami komunikacji miejskiej nr 0, 3, 10, 11, 21, 32, 56.

Wybierz placówkę:

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Upoważnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

 • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy;
 • osoba upoważniona przez pacjenta;
 • uprawniony organ lub podmiot;
 • po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym; dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwiła się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia (art. 26 ust.2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie:

 • do wglądu (także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia) na miejscu, pod nadzorem osoby uprawnionej do udostępniania dokumentacji medycznej, w tym: pracownika rejestracji, pracownika sekretariatu medycznego, lekarza prowadzącego/lekarza dyżurnego, z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć. Dotyczy to zarówno dokumentacji papierowej, jak i prowadzonej w formie elektronicznej;
 • poprzez sporządzenie kopii (wyciągów, odpisów) dokumentacji papierowej oraz wydruku z dokumentacji elektronicznej lub kopii wyników badań na nośnikach elektronicznych;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek złożony w formie

 • pisemnej,
 • ustnej lub telefonicznej po uprzedniej weryfikacji tożsamości

Pacjent może skorzystać z gotowego Wniosku o wydanie dokumentacji medycznej. Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej można składać:

 • w sekretariacie medycznym oddziału lub rejestracji poradni w godzinach od 8.00 do 14.30 od poniedziałku do piątku;
 • przesłać na adres: NU-MED GRUPA SA, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg;
 • przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@nu-med.pl

W przypadku odbioru dokumentacji medycznej przez osobę inną niż pacjent lub osoba wskazaną w dokumentacji medycznej (w Karcie upoważnień i zgód) należy dodatkowo złożyć Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej.

Sposób odbioru dokumentacji medycznej:

 • odbiór osobisty lub przez osobę upoważnioną następuje w godzinach: 8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) w sekretariacie medycznym oddziału lub rejestracji poradni
 • na prośbę wnioskodawcy dokumentacja medyczna zostaje wysłana listem poleconym


Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 28 ustawy o Prawach prawa pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za udostępnienie Pacjentowi dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.  Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w ustawie;

w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Aktualne informacje dotyczące zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz wysokości opłat z tytułu udostępnienia dokumentacji w określonej formie dostępne są w Rejestracji Centrum Radioterapii i Usprawniania, tel. 55 2358900 - 01

Pacjenci lub osoby upoważnione, które chcą uzyskać dokumentację medyczną z planu Leczenia lub wynik TK do planowania, mogą zgłaszać prośbę przez formularz kontaktowy (załącznik) lub pod numerem CALL CENTER.

tel. 32 420 10 20
e-mail: Katowice-sekretariat@nu-med.pl

Pacjent lub osoba upoważniona ustala bezpośrednio z sekretariatem formę przekazania dokumentacji (skan, płyta CD) oraz sposób jej przekazania. Dokumentację możemy przekazać:

 1. pocztą tradycyjną (pierwsza kopia dokumentacji jest darmowa),
 2. online - w formie zaszyfrowanego dożywotniego dostępu chmury lub linku,
 3. bezpośrednio w NU- MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Katowicach.

Przed wydaniem dokumentacji pacjent zobligowany jest do dostarczenia (skanem klub fizycznie) formularza zgody.

W przypadku kiedy pacjent lub osoba upoważniona chcą uzyskać pełną dokumentację proszeni są o kontakt z działem dokumentacji medycznej UCK SUM https://www.uck.katowice.pl/udostepnianie-dokumentacji-medycznej
lub
tel. 32 3581 228
e-mail: poczta@uck.katowice.pl

Zarówno NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Katowicach, jak i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof. K.Gibińskiego SUM w Katowicach, ściśle współpracują w zakresie przekazywania dokumentacji medycznej.


Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 28 ustawy o Prawach prawa pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za udostępnienie Pacjentowi dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.  Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w ustawie;

w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Aktualne informacje dotyczące zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz wysokości opłat z tytułu udostępnienia dokumentacji w określonej formie dostępne są w Sekretariacie Medycznym, tel. 32 420 10 20

Kontakt ws. dokumentacji medycznej z Sekretariatem Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim e-mail: sekretariat.tomaszow@nu-med.pl lub telefonicznie, pod numerem: 44 786 81 50


Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 28 ustawy o Prawach prawa pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za udostępnienie Pacjentowi dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.  Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w ustawie;

w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Aktualne informacje dotyczące zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz wysokości opłat z tytułu udostępnienia dokumentacji w określonej formie dostępne są w Sekretariacie SSO, tel. 44 786 81 50
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
Upoważnieni do odbioru dokumentacji medycznej:

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta, upoważnionym organom, po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia – upoważnienie do odbioru dokumentacji.

Formy udostępniania dokumentacji medycznej:

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia,
 • w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych,
 • w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 • z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • na informatycznym nośniku danych.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego wniosku: złożonego osobiście w Sekretariacie Medycznym, przesłanego mailowo na adres : paulina.galka@nu-med.pl, rejestracja.zamosc@nu-med.pl, przesłanego listownie na adres: NU-MED Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
Kontakt: Sekretariat medyczny nr tel: 84 535 9 860

Terminy realizacji wniosków :

Odbiór osobisty lub odbiór przez osobę upoważnioną – do 3 dni od momentu złożenia wniosku, wysyłka pocztą – do 14 dni od momentu złożenia wniosku.

Poprawnie wypełniony wniosek powinien zawierać:
 • datę wypełnienia wniosku,
 • dokładne dane osobowe i adresowe wnioskodawcy: imię, nazwisko, PESEL, kod pocztowy, poczta, ulica, numer domu, miasto,
 • dane kontaktowe do wnioskodawcy: numer telefonu lub adres email,

W przypadku składania wniosku jako osoba upoważniona:

 • upoważnienie pacjenta, jeśli nie znajduje się w dokumentacji,
 • nazwę Pracowni, w której wykonano badanie,
 • nr badania, z którego ma być udostępniona dokumentacja medyczna
Rodzaj dokumentacji:

 • opis badania,
 • płyta CD z dokumentacją obrazową

Sposób odbioru dokumentacji medycznej:
 • wnioskowaną dokumentację proszę wysłać na wskazany adres,
 • wnioskowaną dokumentację odbiorę osobiście,
 • dokumentację proszę wydać osobie upoważnionej przeze mnie na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego co najmniej imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej,
 • podpis osoby wnioskującej – w przypadku przesyłania prośby mailowo prosimy dołączenie skanu wniosku wraz z podpisem.
Dokumentacja medyczna informacje dodatkowe:

Każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany do:

 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta
 • zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
Dokumentacja medyczna może być udostępniana także:

 • innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych ,
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, – jeżeli badanie, którego dotyczy dokumentacja, zostało przeprowadzone na ich wniosek,
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności – w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów, zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta,
 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia – w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia
 • szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
Przechowywanie dokumentacji medycznej:

Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana przez okres 20 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu).
Wyjątki dotyczą:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon),
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego,w którym wykonano zdjęcie),
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia),
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie określonego powyżej czasu dokumentacja medyczna powinna zostać zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.


Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 28 ustawy o Prawach prawa pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za udostępnienie Pacjentowi dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.  Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w ustawie;

w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Aktualne informacje dotyczące zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz wysokości opłat z tytułu udostępnienia dokumentacji w określonej formie dostępne są w Sekretariacie Medycznym, tel. 84 535 9 860

Wybierz placówkę:

INFORMACJA NA TEMAT DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU NU-MED GRUPA S.A. CENTRUM RADIOTERAPII I USPRAWNIANIA W ELBLĄGU ZE WSKAZANIEM MOŻLIWYCH UTRUDNIEŃ W DOSTĘPIE I KORZYSTANIU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

NU-MED Grupa S.A. Centrum Radioterapii i Usprawniania w Elblągu znajduje się przy ul. Królewieckiej 146.

Wjazd do Centrum Radioterapii znajduje się od strony ulicy Marymonckiej.

 • Centrum Radioterapii mieści się w budynku bezpośrednio przyległym do czterokondygnacyjnego Pawilonu Wielofunkcyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, oraz na parterze tego budynku. W skład cnetrum radioterapii wchodzi zakład radioterapii, oddział radioterapii, oraz poradnia onkologiczna. Wjazd do centru radioterapii znajduje się od strony ul. Marymonckiej. Bezpośrednio przed centrum radioterapii zlokalizowany jest bezpłatny parkingi dla pacjentów z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 • Zarówno wejście do centrum radioterapii jak i do poradni onkologicznej znajduje się na parterze budynku i nie posiada żadnych barier architektonicznych i przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami. Przed wejściami znajdują się podjazdy dla samochodów osobowych i karetek.
 • Rejestracja do radioterapii i poradni oraz poradnie znajdują się na poziomie 0, bezpośrednio przy wejściu.
 • Część administracyjna ośrodka, biuro koordynatora DILO, znajdują się na poziomie 0 gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą dostać się bez konieczności korzystania ze schodów i wind.
 • W bliskiej odległości od każdego z wejść zlokalizowane są toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami, znajdują się one na parterze budynku.

NU-MED Grupa S.A. Pracownie Diagnostyczne Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego w Elblągu znajdują się przy ul. Królewieckiej 146.

Dojazd do pracowni diagnostycznych prowadzi od strony ulicy Królewieckiej – główne wejście do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

 • Przed głównym wejściem zlokalizowany jest duży parking z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, opatrzonymi specjalnymi znakami.
 • Główne wejście do szpitala znajduje się na parterze, do którego prowadzą schody (z poręczami), chodniki z nachyleniem odpowiednim dla osób z niepełnosprawnościami oraz podjazdy dla samochodów osobowych. Wejście wyposażone jest w szerokie automatyczne drzwi zewnętrzne z czujnikiem ruchu.

Pracownia diagnostyczna mieści się na niskim parterze budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Do pracowni diagnostycznej z wejścia głównego zlokalizowanego na parterze budynku głównego można dostać się czterema windami zarówno osobowymi jak i łóżkowymi. Droga od wejścia głównego do pracowni diagnostycznej jest wyraźnie oznakowana.

 • Rejestracja pracowni diagnostycznej mieści się na niskim parterze budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu i przylega bezpośrednio do pracowni tomografii komputerowej i pracowni rezonansu magnetycznego.
 • W obszarze bezpośrednio sąsiadującym z pracownią diagnostyczną i na tym samym poziomie znajduje sie przestronna poczekalnia dla pacjentów.
 • Na korytarzu pracowni diagnostycznej zlokalizowana jest  toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Bezpośrednio przed wejście na korytarz pracowni diagnostycznej i na tym samym poziomie znajduje się podjazd dla karetek.

INFORMACJA NA TEMAT DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU NU-MED CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ W KATOWICACH ZE WSKAZANIEM MOŻLIWYCH UTRUDNIEŃ W DOSTĘPIE I KORZYSTANIU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Katowicach znajduje się przy ul. Ceglanej 35.

 • Ośrodek mieści się w budynku trzykondygnacyjnym bezpośrednio przylegającym i połączonym korytarzami z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im.prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.
 • Główne wejście do ośrodka znajduje się na parterze, do którego prowadzą schody (z poręczami), chodniki z nachyleniem odpowiednim dla osób z niepełnosprawnościami oraz podjazdy dla samochodów osobowych i karetek. Wejście wyposażone jest w szerokie automatyczne drzwi zewnętrzne z czujnikiem ruchu.
 • Rejestracja do poradni oraz poradnie znajdują się na poziomie 0, bezpośrednio przy wejściu.
 • Rejestracja do radioterapii znajduje się na poziomie -1 gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą się dostać zarówno windą, jak i schodami (alternatywnie także przez UCK SUM).
 • Część administracyjna Ośrodka, Gamma Knife, biuro koordynatora DILO, sala wykładowa znajdują się na poziomie +1 gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą dostać się zarówno windą, jak i schodami (w razie awarii dysponujemy również schodołazem).
 • Z wejścia głównego można dostać się do toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami, znajdującej się na parterze.
 • Przed wejściem głównym do ośrodka znajdują się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, opatrzone specjalnymi znakami.

INFORMACJA NA TEMAT DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA ONKOLOGICZNEGO NU-MED W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ZE WSKAZANIEM MOŻLIWYCH UTRUDNIEŃ W DOSTĘPIE I KORZYSTANIU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim znajduje się pod adresem: ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

 • Główny wjazd do SSO NU-MED wraz z bezpłatnym Parkingiem znajduje się przy ulicy Wandy Panfil (obok siedziby Komendy Powiatowej Policji)
 • Ośrodek mieści się w budynku trzykondygnacyjnym bezpośrednio przylegającym i połączonym korytarzami ze szpitalem - Tomaszowskim Centrum Zdrowia.
 • Główne wejście do ośrodka znajduje się na parterze, do którego prowadzą chodniki z nachyleniem odpowiednim dla osób z niepełnosprawnościami oraz podjazdy dla samochodów osobowych i karetek. Wejście wyposażone jest w szerokie automatyczne drzwi zewnętrzne z czujnikiem ruchu.
 • Rejestracja do poradni oraz poradnie znajdują się na poziomie 0.
 • Z wejścia głównego można dostać się do toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami, znajdującej się na parterze.
 • Przed wejściem głównym do ośrodka znajdują się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, opatrzone specjalnymi znakami.
 • wewnątrz budynku komunikację między kondygnacjami umożliwiają pełnowymiarowe windy bezprogowe.

INFORMACJA NA TEMAT DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ W ZAMOŚCIU ZE WSKAZANIEM MOŻLIWYCH UTRUDNIEŃ W DOSTĘPIE I KORZYSTANIU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu znajduje się pod adresem: ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość\

 • Do budynku prowadzi główne wejście od Al. Jana Pawła II 10.Budynek składa się z 4 kondygnacji.
 • Teren wokół budynku jest utwardzony, przed budynkiem jest wyznaczonych 8 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do głównej poczekalni z zewnątrz nie ma schodów, przejście jest przez duże automatycznie otwierane drzwi.
 • Budynek jest wyposażony w 4 windy. Windy dostosowane do osób z niepełnosprawnością. Windą można wjechać na wszystkie piętra. Wszystkie windy mają przyciski oznaczone alfabetem Braille `a Dwie windy są wyposażone w głosową sygnalizację informującą o poziomie budynku.
 • Ciągi komunikacyjne są bez barier architektonicznych i są dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Rejestracja znajduje się na wprost głównego wejścia z trzema stanowiskami do obsługi pacjentów.
 • W budynku znajduje się 8 toalet dla osób niepełnosprawnych
 • W oddziale radioterapii znajdują się trzy sale chorych są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wybierz placówkę:

Pacjenci, którzy w trakcie leczenia nie muszą przebywać na oddziale szpitalnym, mogą skorzystać z opcji transportu lub hotelu. W czasie pobytu mają zapewnione wyżywienie zgodnie z wytycznymi lekarza prowadzącego. Decyzja o pobycie w hotelu lub transporcie uzasadniona jest od stanu ogólnego pacjenta, opinie wydaje lekarz prowadzący. Wszystkie powyższe usługi, realizowane są w ramach umowy z NFZ, pacjent nie ponosi z ich tytułu dodatkowych kosztów.

HOTEL

Walka z chorobą nowotworową jest zawsze trudnym czasem dla chorych i ich bliskich. Staramy się zapewnić naszym pacjentom komfortowe warunki.

Naszym Pacjentom, którzy mieszkają daleko od Elbląga, a nie muszą przebywać na oddziale szpitalnym, proponujemy miejsca w hotelach:

HOTEL EUROPA (kliknij by przejść do strony hotelu)
ul. Królewiecka 219
82-300 Elbląg
tel. 55 237 50 50

TRANSPORT

Decyzję o przebywaniu Pacjenta w trakcie dalszego leczenia w hotelu podejmuje lekarz. Rodzina Pacjenta ma możliwość przebywania w hotelu odpłatnie.

Pacjenci mają zapewnione:

 • dwa posiłki – śniadania i obiady
 • transport – pacjent jest dowożony do ośrodka na zabieg, a następnie odwożony do hotelu.
TRANSPORT – Grudziądz

Pacjenci z Grudziądza leczący się w naszym Centrum mogą skorzystać z bezpłatnego transportu. O transporcie chorego decyduje lekarz prowadzący.

Wszystkie powyższe usługi są dla pacjenta bezpłatne.

Pacjenci, którzy w trakcie leczenia nie muszą przebywać na oddziale szpitalnym, mogą skorzystać z opcji transportu lub hotelu.

HOTEL

Hotel – oddalony jest o 100 metrów od ośrodka. W ramach pobytu pacjent ma zapewnione 3 posiłki. Pacjenci na leczenie przychodzą samodzielnie.

TRANSPORT

Transport – pacjent odbierany jest z miejsca zamieszkania i dowożony do ośrodka na czas napromieniania. Zapewniamy transport powrotny. Zaznaczamy, iż czas przejazdu uzależniony jest od liczby pacjentów i trasy.

Decyzja o pobycie w hotelu lub transporcie uzasadniona jest od stanu ogólnego pacjenta, opinie wydaje lekarz prowadzący.

Wszystkie powyższe usługi, realizowane w ramach umowy z NFZ, pacjent nie ponosi z ich tytułu dodatkowych kosztów.

Pacjenci radioterapii nie wymagający pobytu szpitalnego (zdecydowana większość pacjentów), mają możliwość skorzystania nieodpłatnie z pobytu w hotelu/hostelu oraz nieodpłatnych dowozów. Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED proponuje hostel przy ul. Mireckiego w Tomaszowie Mazowieckim lub hostel w Spale. W ramach terapii pacjentom przysługuje nieodpłatny transport z hostelu do/z placówki medycznej.

Nasi Partnerzy z zakresie pobytu i dowozu:

„MIRMED” Leonarda Bujnowicz
ul. Mireckiego 90
97-200 Tomaszów Mazowiecki

IQonmed
ul. Wojciechowskiego 15
97-215 Spała

Walka z chorobą nowotworową jest zawsze trudnym czasem dla chorych i ich bliskich. Staramy się zapewnić naszym pacjentom komfortowe warunki. Pacjenci, którym dotarcie do ośrodka w Zamościu stanowi problem, proponujemy pobyt w hotelach. Pełen pobyt hotelowy  dla pacjenta odbywającego terapię jest bezpłatny ( również w dni wolne od napromieniania).

Hotele, które proponujemy naszym pacjentom to:

Hotel – oddalony jest o 100 metrów od ośrodka. W ramach pobytu pacjent ma zapewnione 3 posiłki. Pacjenci na leczenie przychodzą samodzielnie.

Hotel WOJTO
Wólka Panieńska 21d
22-400 Zamość
http://wojto.pl

Hotel Renesans
ul. Grecka 6
22-400 Zamość
http://hoterenesans.pl

Hotel Jubilat
ul. Wyszyńskiego 52
22-400 Zamość
http://hoteljubilat.pl

Wybierz placówkę:

Przyjęcie Pacjenta na Oddział:

 1. Przyjęcie Pacjenta odbywa się poprzez Izbę Przyjęć.
 2. Pacjent przy przyjęciu na Oddział zostaje zapoznany z topografią Oddziału oraz Zakładu Radioterapii, a także z Regulaminem Oddziału, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
 3. Personel Oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Pacjentów oraz osoby odwiedzające na salach i korytarzach Oddziału.

Przy przyjęciu planowym do Szpitala prosimy pacjentów o zabranie ze sobą:

 • przyjmowanych na stałe leków w oryginalnych opakowaniach z instrukcją dawkowania – prosimy o zabezpieczenie wystarczającej ilości leków na czas hospitalizacji;
 • jeżeli wprowadzone jest leczenie żywieniowe to prosimy o przygotowanie nazwy stosowanej diety przemysłowej wraz z dawkowaną objętością;
 • informacji jakich leków pacjent nie powinien zażywać (z powodu uczulenia lub nadwrażliwości);
 • zaświadczenia o szczepieniu przeciwko SARS-CoV-2 jeśli dotyczy;
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość: dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy;
 • dokumentacji medycznej: wyniki badań histopatologicznych, opisy i płyty badań diagnostycznych (TK, MR, PET), karty informacyjne pobytów w szpitalach itp.;
 • oryginalnego wyniku badania grupy krwi i czynnika RH, jeżeli pacjent taki posiada;
 • osobistych przyborów toaletowych: szczoteczka, pasta do zębów, grzebień, przybory do golenia (golarka elektryczna), chusteczki higieniczne, podpaski itp.;
 • Wygodne ubranie „codzienne” (dresy, kapcie), koszula nocna, piżama, ręczniki, czysta bielizna na zmianę.
 1. Wizyta pierwszorazowa odbywa się w Gabinecie Poradni Onkologicznej (Zakład Radioterapii);
 2. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji medycznej, w szczególności: wyników badań histopatologicznych, opisów i płyt badań diagnostycznych (TK, MR, PET), kart informacyjnych pobytów w szpitalach itp. Bardzo ważne jest, aby podczas pierwszej wizyty poinformować lekarza o przebytym wcześniejszym leczeniu napromienieniem w innym ośrodku;
 3. W trakcie konsultacji w Poradni Radioterapii lekarz specjalista podejmie decyzję o kwalifikacji pacjenta do leczenia lub o konieczności wykonania dodatkowych badań lub konsultacji. W przypadku kwalifikacji do radioterapii lekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia, poinformuje o możliwych działaniach niepożądanych oraz udzieli wskazówek na okres leczenia. Lekarz wystawia pacjentowi konieczne recepty i skierowania;
 4. Radioterapia może odbywać się w trybie ambulatoryjnym, ambulatoryjnym z możliwością transportu z domu pacjenta, ambulatoryjnym z możliwością pobytu w hotelu (nieodpłatnie dla pacjenta) lub w trybie szpitalnym. Decyzję o sposobie prowadzenia radioterapii podejmuje lekarz w porozumieniu z pacjentem.

Przy przyjęciu planowym do Szpitala prosimy pacjentów o zabranie ze sobą:

 • przyjmowanych na stałe leków w oryginalnych opakowaniach z instrukcją dawkowania – prosimy o zabezpieczenie wystarczającej ilości leków na czas hospitalizacji;
 • jeżeli wprowadzone jest leczenie żywieniowe to prosimy o przygotowanie nazwy stosowanej diety przemysłowej wraz z dawkowaną objętością;
 • informacji jakich leków pacjent nie powinien zażywać (z powodu uczulenia lub nadwrażliwości);
 • zaświadczenia o szczepieniu przeciwko SARS-CoV-2 jeśli dotyczy;
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość: dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy;
 • dokumentacji medycznej: wyniki badań histopatologicznych, opisy i płyty badań diagnostycznych (TK, MR, PET), karty informacyjne pobytów w szpitalach itp.;
 • oryginalnego wyniku badania grupy krwi i czynnika RH, jeżeli pacjent taki posiada;
 • osobistych przyborów toaletowych: szczoteczka, pasta do zębów, grzebień, przybory do golenia (golarka elektryczna), chusteczki higieniczne, podpaski itp.;

Przy przyjęciu planowym do Szpitala prosimy pacjentów o zabranie ze sobą:

 • przyjmowanych na stałe leków w oryginalnych opakowaniach z instrukcją dawkowania – prosimy o zabezpieczenie wystarczającej ilości leków na czas hospitalizacji;
 • jeżeli wprowadzone jest leczenie żywieniowe to prosimy o przygotowanie nazwy stosowanej diety przemysłowej wraz z dawkowaną objętością;
 • informacji jakich leków pacjent nie powinien zażywać (z powodu uczulenia lub nadwrażliwości);
 • zaświadczenia o szczepieniu przeciwko SARS-CoV-2 jeśli dotyczy;
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość: dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy;
 • dokumentacji medycznej: wyniki badań histopatologicznych, opisy i płyty badań diagnostycznych (TK, MR, PET), karty informacyjne pobytów w szpitalach itp.;
 • oryginalnego wyniku badania grupy krwi i czynnika RH, jeżeli pacjent taki posiada;
 • osobistych przyborów toaletowych: szczoteczka, pasta do zębów, grzebień, przybory do golenia (golarka elektryczna), chusteczki higieniczne, podpaski itp.;
 • Wygodne ubranie „codzienne” (dresy, kapcie), koszula nocna, piżama, ręczniki, czysta bielizna na zmianę.

Przy przyjęciu planowym do Szpitala prosimy pacjentów o zabranie ze sobą:

 • przyjmowanych na stałe leków w oryginalnych opakowaniach z instrukcją dawkowania – prosimy o zabezpieczenie wystarczającej ilości leków na czas hospitalizacji;
 • jeżeli wprowadzone jest leczenie żywieniowe to prosimy o przygotowanie nazwy stosowanej diety przemysłowej wraz z dawkowaną objętością;
 • informacji jakich leków pacjent nie powinien zażywać (z powodu uczulenia lub nadwrażliwości);
 • zaświadczenia o szczepieniu przeciwko SARS-CoV-2 jeśli dotyczy;
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość: dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy;
 • dokumentacji medycznej: wyniki badań histopatologicznych, opisy i płyty badań diagnostycznych (TK, MR, PET), karty informacyjne pobytów w szpitalach itp.;
 • oryginalnego wyniku badania grupy krwi i czynnika RH, jeżeli pacjent taki posiada;
 • osobistych przyborów toaletowych: szczoteczka, pasta do zębów, grzebień, przybory do golenia (golarka elektryczna), chusteczki higieniczne, podpaski itp.;
 • Wygodne ubranie „codzienne” (dresy, kapcie), koszula nocna, piżama, ręczniki, czysta bielizna na zmianę.

Wybierz placówkę:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny wydały aktualizację rekomendacji dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych w okresie epidemii COVID-19.

Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających:

 • na oddziałach szpitalnych,
 • na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych,
 • w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

w okresie epidemii COVID-19 powinna odbywać się z uwzględnieniem poniższych rekomendacji:

 1. Rekomenduje się umożliwianie odwiedzin jednoczasowo przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
 2. Rekomenduje się, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi podmiotu leczniczego, określenie przedziałów czasowych dla odbywania odwiedzin w ciągu dnia i ograniczenie czasu trwania odwiedzin, w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienia regularnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w tych pomieszczeniach.
 3. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
 4. Należy umożliwić osobom odwiedzającym umycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu przez nie do podmiotu leczniczego.
 5. Rekomenduje się, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce.
 6. Jeśli odwiedziny odbywają się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za regularne wietrzenie oraz czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.
 7. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów).

Dodatkowo na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych rekomenduje się wydzielenie pomieszczeń do odbywania odwiedzin pacjentów przebywających na salach wieloosobowych, o ile warunki organizacyjne na to pozwalają. Całość rozporządzenia dostępna jest pod niniejszym odnośnikiem.

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach 12°°- 20°°.
 2. Kontakt z osobami z zewnątrz, poza ustalonymi godzinami odwiedzin, może odbywać się za zgodą ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego.
 3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22° - 6°°. NU-ME D GRUPA S.A. 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146
 4. Odwiedziny chorych odbywają się na salach chorych lub w przypadku Pacjentów poruszających się samodzielnie – w miejscach do tego przystosowanych: pokojach gościnnych znajdujących się na każdym piętrze Oddziału oraz na tzw. „świetliku”, czyli poczekalni przy gabinetach lekarskich (w godzinach pracy Zakładu Radioterapii), gdzie Pacjent oraz osoby odwiedzające mają możliwość skorzystania z ciepłych oraz zimnych napojów.
 5. Przebywanie w salach chorych osób odwiedzających nie może naruszać prawa do poszanowania intymności innych pacjentów.
 6. Zakazuje się przynoszenia i przekazywania chorym leków, bez zgody i wiedzy lekarza;
 7. Zakazuje się odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 8. Wizyty odwiedzających mogą być ograniczone lub wstrzymane ze względu na sytuację epidemiologiczną, izolację Pacjenta lub w przypadku Pacjenta z obniżoną odpornością.
 9. Zasady sprawowania opieki nad pacjentem przez osoby bliskie/ rodzinę:
  • Za zgodą Ordynatora osoby bliskie / rodzina mogą sprawować dodatkową opiekę nad pacjentem przez całą dobę;
  • Pacjent wyraża zgodę na opiekę sprawowaną przez wskazaną osobę;
  • Na obecność opiekuna na Sali muszą wyrazić zgodę pozostali pacjenci tej Sali;
  • U pacjenta może przebywać tylko jeden opiekun;
  • Należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom i wskazówkom pracowników Oddziału;
  • Bez konsultacji z pielęgniarką nie wolno samodzielnie podawać pacjentowi żadnych produktów spożywczych i leków;
  • Należy ubrać odzież ochronną, jeżeli zachodzi taka potrzeba;
  • Opuścić salę chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich oraz pielęgniarskich;
  • Należy zachować ciszę i spokój;
  • Dbać o poszanowanie godności osobistej podopiecznego i pozostałych pacjentów;
  • Nie przeszkadzać innym chorym – w tym ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych w pobliżu aparatury medycznej;
  • Nie wolno oddalać się z pacjentem poza oddział bez wiedzy personelu medycznego;
  • Nie wolno siadać na łóżkach szpitalnych;
  • Opiekuna obowiązuje zakaz manipulowania aparatura medyczną, urządzeniami, instalacjami elektrycznymi, wentylacyjnymi itp.;
  • Opiekun zobowiązany jest szanować własność szpitala oraz utrzymywać czystość osobistą i najbliższego otoczenia. NU-ME D GRUPA S.A. 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146

Rozkład dnia w Oddziale Godziny Przykładowy plan dnia:

 • 7:00 – 8:00 Zabiegi higieniczne, pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych, mierzenie parametrów, podawanie leków, sprzątanie sal Pacjentów.
 • 8:00 – 8:30 Śniadanie; zabiegi higieniczne, wykonywanie zleceń lekarskich. wtorek oraz czwartek – godz.
 • 8:15 – obchód Ordynatorski.
 • 8:00 – 20:00 Naświetlania Pacjentów.
 • Obiad – godz. 12:30.
 • 9:00 – 14:00 Wizyty oraz zlecenia lekarskie, konsultacje, podawanie leków oraz inne czynności związane z działalnością Oddziału.
 • 17:00 Kolacja.
 • 19:00 – 20:00 Obchód wieczorny lekarza dyżurnego; wykonywanie zleceń lekarskich.
 • 22:00 – 6:00 Cisza nocna.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny wydały aktualizację rekomendacji dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych w okresie epidemii COVID-19.

Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających:

 • na oddziałach szpitalnych,
 • na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych,
 • w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

w okresie epidemii COVID-19 powinna odbywać się z uwzględnieniem poniższych rekomendacji:

 1. Rekomenduje się umożliwianie odwiedzin jednoczasowo przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
 2. Rekomenduje się, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi podmiotu leczniczego, określenie przedziałów czasowych dla odbywania odwiedzin w ciągu dnia i ograniczenie czasu trwania odwiedzin, w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienia regularnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w tych pomieszczeniach.
 3. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
 4. Należy umożliwić osobom odwiedzającym umycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu przez nie do podmiotu leczniczego.
 5. Rekomenduje się, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce.
 6. Jeśli odwiedziny odbywają się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za regularne wietrzenie oraz czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.
 7. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów).

Dodatkowo na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych rekomenduje się wydzielenie pomieszczeń do odbywania odwiedzin pacjentów przebywających na salach wieloosobowych, o ile warunki organizacyjne na to pozwalają. Całość rozporządzenia dostępna jest pod niniejszym odnośnikiem.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny wydały aktualizację rekomendacji dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych w okresie epidemii COVID-19.

Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających:

 • na oddziałach szpitalnych,
 • na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych,
 • w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

w okresie epidemii COVID-19 powinna odbywać się z uwzględnieniem poniższych rekomendacji:

 1. Rekomenduje się umożliwianie odwiedzin jednoczasowo przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
 2. Rekomenduje się, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi podmiotu leczniczego, określenie przedziałów czasowych dla odbywania odwiedzin w ciągu dnia i ograniczenie czasu trwania odwiedzin, w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienia regularnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w tych pomieszczeniach.
 3. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
 4. Należy umożliwić osobom odwiedzającym umycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu przez nie do podmiotu leczniczego.
 5. Rekomenduje się, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce.
 6. Jeśli odwiedziny odbywają się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za regularne wietrzenie oraz czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.
 7. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów).

Dodatkowo na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych rekomenduje się wydzielenie pomieszczeń do odbywania odwiedzin pacjentów przebywających na salach wieloosobowych, o ile warunki organizacyjne na to pozwalają. Całość rozporządzenia dostępna jest pod niniejszym odnośnikiem.

Opieka nad pacjentem sprawowana przez osoby bliskie

Osoby bliskie, wskazane przez pacjenta mogą sprawować nad nim dodatkową opiekę. Zgodę na sprawowanie opieki wyraża ordynator oddziału. Aby nie narażać innych chorych na dyskomfort, u pacjenta może przebywać dodatkowo tylko jedna osoba. Z tego też powodu na obecność osoby opiekującej winni wyrazić zgodę inni pacjenci przebywający w tej samej sali. Osoby opiekujące są zobowiązane do słuchania i poddawania się poleceniom i wskazówkom pracowników oddziału. Bez konsultacji z pielęgniarką nie mogą samodzielnie podawać pacjentowi żadnych produktów spożywczych i leków. Powinny przestrzegać Regulaminu oddziału, ale w szczególności zachowywać ciszę i spokój, szanować godność osobistą podopiecznego i pozostałych pacjentów, nie przeszkadzać innym chorym. Zakres czynności opiekuńczych osoba wskazana przez pacjenta ustala z pielęgniarką w oddziale.

Opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem w oddziale jest w szczególności:

 • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych – czytanie na głos książek / gazet, dotrzymywanie towarzystwa, rozmowa, dbanie o bezpieczeństwo podopiecznego,
 • zapewnienie troski, bliskości i poczucia bezpieczeństwa,
 • pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych,
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej – wymiana pieluch, pielucho majtek, pomoc w utrzymaniu higieny okolic intymnych, toaleta jamy ustnej, higiena protez zębowych, mycie, kąpiel, korzystanie z prysznica, golenie, mycie głowy, czesanie włosów, obcinanie paznokci, nawilżanie i natłuszczanie skóry, toaleta p / odleżynowa,
 • zmiana bielizny osobistej i pościelowej, ścielenie łóżka, pomoc w przyjmowaniu posiłków i napojów zgodnie z dietą, z wyjątkiem pacjentów mających problemy z połykaniem,
 • pomoc w chodzeniu, staniu, wstawaniu z łóżka, siadaniu, zmianie pozycji (odwracania na boki, oklepywanie), wożenie na wózku inwalidzkim, uczestniczenie w procesie rehabilitacji w porozumieniu z rehabilitantem.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny wydały aktualizację rekomendacji dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych w okresie epidemii COVID-19.

Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających:

 • na oddziałach szpitalnych,
 • na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych,
 • w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

w okresie epidemii COVID-19 powinna odbywać się z uwzględnieniem poniższych rekomendacji:

 1. Rekomenduje się umożliwianie odwiedzin jednoczasowo przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
 2. Rekomenduje się, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi podmiotu leczniczego, określenie przedziałów czasowych dla odbywania odwiedzin w ciągu dnia i ograniczenie czasu trwania odwiedzin, w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienia regularnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w tych pomieszczeniach.
 3. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
 4. Należy umożliwić osobom odwiedzającym umycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu przez nie do podmiotu leczniczego.
 5. Rekomenduje się, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce.
 6. Jeśli odwiedziny odbywają się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za regularne wietrzenie oraz czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.
 7. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów).

Dodatkowo na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych rekomenduje się wydzielenie pomieszczeń do odbywania odwiedzin pacjentów przebywających na salach wieloosobowych, o ile warunki organizacyjne na to pozwalają. Całość rozporządzenia dostępna jest pod niniejszym odnośnikiem.

Odwiedziny odbywają się:

 1. Od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 do 17.00, po wcześniejszym uzgodnieniu godzin odwiedzin z punktem Pielęgniarskim pod nr tel. 84 235 99 20.
 2. Dopuszcza się odwiedziny jednej osoby bliskiej do jednego pacjenta w czasie nie dłuższym niż 30 minut. Wymagane jest zapewnienie przez osobę odwiedzającą środków ochrony osobistej ( maska, dezynfekcja rąk) i utrzymanie odległości w czasie odwiedzin 1,5 m-2 m.
 3. Odwiedziny odbywać się będą w pokoju dziennego pobytu przy Oddziale ( I piętro).
 4. W przypadku odwiedzin pacjenta leżącego możliwe jest przebywanie w pokoju chorego.
 5. Osoba odwiedzająca zgłasza się w portierni -hol główny podając imię i nazwisko pacjenta odwiedzanego a następnie jest kierowana do Oddziału.

Pacjenci w naszym szpitalu mogą korzystać z opieki duszpasterskiej duchownych.

Wybierz placówkę:

Wyznanie rzymsko – katolickie

Kapłan Kościoła rzymsko – katolickiego – Dariusz Paszkowski, nr telefonu 603 299 936. Kapłan odwiedza pacjentów w oddziale w każdą sobotę. Msze święte odprawiane są w Kaplicy rzymsko – katolickiej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, w budynku głównym szpitala, na poziomie „-1”:

 • od poniedziałku do piątku o godzinie 16.00
 • w sobotę oraz niedzielę i święta o godzinie 10.00

Pacjenci innych wyznań mają możliwość kontaktu ze wskazanym przez siebie duchowym. Kapłan odwiedza chorych na życzenie, po przekazaniu informacji dyżurnej pielęgniarce lub kontakcie rodziny z księdzem.

Wyznanie greko – katolickie

Kapłan Kościoła greko – katolickiego – Andrzej Sroka, nr telefonu 601 625 496

Wyznanie prawosławne

Kapłan Kościoła prawosławnego – Mariusz Antonowicz, nr telefonu 55 233 50 45

Opieka duszpasterska zapewniona jest przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Więcej informacji na https://www.uck.katowice.pl/opieka-duszpasterska

Pacjent w trakcie pobytu ma prawo do opieki duszpasterskiej informacja szczegółowa o godzinach wizyt znajduje się na tablicach informacyjnych szpitala.

Kapelan szpitala – ks. Włodzimierz Moraczewski z Parafii NMP Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim, telefon 792-853-145

W przypadku potrzeby kontaktu z osobą duchowną innego wyznania prosimy o kontakt z Pielęgniarką Koordynującą.

Wyznanie rzymsko – katolickie

Kapłani Kościoła rzymsko – katolickiego:

Ks. Karol Jędruszczak nr 696 273 715

Ks. Jacek Kania nr. tel: 791 433 885

Kapłani odwiedzają chorych trzy razy w tygodniu.

Msze święte odprawiane są w Kaplicy rzymsko – katolickiej Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu:

 • od poniedziałku do soboty o godzinie 15.00
 • w niedzielę i święta o godzinie 7.30 oraz 15.00
Informacje dla pacjentów

Rzecznik Praw Pacjenta
Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Sekretariat: tel. 22 532 82 50,
fax.: 22 532 82 30
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
przyjmowanie interesantów w Biurze RzPP:

* Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
* Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
* Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
* Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00
* Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00

bezpłatna infolinia: 800-190-590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8:00 – 20:00

Od marca 2018 r. pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta wraz z przedstawicielami największych organizacji pozarządowych dyżurują pod bezpłatnym numerem infolinii 800-190-590 udzielając potrzebnych pacjentom informacji. Osoby dzwoniące na infolinię mogą porozmawiać m. in. na temat wsparcia psychologicznego w chorobie nowotworowej, przeszczepach szpiku, pomocy dzieciom z epilepsją, wsparciu pacjentów stomijnych, problemach z łuszczycą, ścieżkach leczenia onkologicznego, leczeniu wirusa HCV i innych. Szczegółowy grafik dyżurów znajduje się na stronie internetowej:  

Wybierz placówkę:

TRYB ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Informujemy, że skargi i wnioski można składać do Dyrektora ośrodka. Tel: 55 235 8937 (sekretariat) poniedziałek – piątek w godzinach 08.00-15.00

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • pisemnie na adres: ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg
 • pocztą elektroniczną, na adres e-mail: sekretariat@nu-med.pl
 • w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie do protokołu, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
Rozpatrywanie skarg i wniosków:

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. Na skargi pisemne skarżący otrzymuje odpowiedź na piśmie w czasie 30 dni od daty wpłynięcia skargi.

TRYB ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Informujemy, że skargi i wnioski można składać do Dyrektora ośrodka. Tel: 32 413 00 94 (sekretariat) poniedziałek – piątek w godzinach 08.00-15.00

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • pisemnie na adres: ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: katowice-sekretariat@nu-med.pl
 • w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie do protokołu, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
Rozpatrywanie skarg i wniosków:

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. Na skargi pisemne skarżący otrzymuje odpowiedź na piśmie w czasie 30 dni od daty wpłynięcia skargi.

Skargi i wnioski należy składać do Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim:

 • listownie – adres: Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED, ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
 • elektronicznie – e-mail: sekretariat.tomaszow@nu-med.pl

Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z uregulowanym w prawie postępowaniem administracyjnym.
Dodatkowe Informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 44 786 81 50.

TRYB ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Informujemy, że skargi i wnioski można składać do Dyrektora NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej

Zamość Sp. z o.o.
Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
Tel: 84 535 99 10 ( sekretariat)
poniedziałek – piątek w godzinach 14.00-15.00

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • pisemnie na adres: Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
 • za pomocą telefaksu: 84 535 99 16
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.zamosc@nu-med.pl
 • a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
Rozpatrywanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. Na skargi pisemne skarżący otrzymuje odpowiedź na piśmie w czasie 14 dni od daty wpłynięcia skargi. Wnioski i skargi ustne bądź telefoniczne załatwiane są na bieżąco.

Słownik pojęć medycznych

Zwany też przyspieszaczem liniowym to urządzenie, które generuje promieniowanie i wysyła je w kierunku guza nowotworowego.

Potocznie zwany „nożem gamma”, jest najnowocześniejszym urządzeniem stosowanym we współczesnej radiochirurgii stereotaktycznej. Idea leczenia polega na wykorzystaniu promieniowania gamma jak źródła energii terapeutycznej, którą kieruje się z różnych źródeł i z pomocą odpowiednich kolimatorów ogniskuje w obszarze zmienionego chorobowo mózgu. Pojedyncze wiązki promieni gamma niosą niewielką energię oraz nie powodują uszkodzenia tkanki, przez którą przechodzą zaś skupiając się w jednym, centralnym miejscu ich energia sumuje się prowadząc do zniszczenia nieprawidłowych komórek nowotworowych.

Zabieg diagnostyczny polegający na pobraniu próbki zmienionej skóry lub tkanki w celu wykonania badania histopatologicznego. Najczęściej wykonywana w celu potwierdzenia lub wykluczenia zmiany nowotworowej, ale np. także do rozpoznawania rodzaju zapalenia wątroby czy przyczyn niepłodności.

Technika leczenia w radioterapii, polegająca na bezpośrednim napromienianiu komórek nowotworowych poprzez umieszczenie źródła promieniowania (pierwiastka promieniotwórczego) bezpośrednio w zmianie chorobowej (w guzie) lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wśród placówek Grupy NU-MED, tę metodę stosują ośrodki w Zamościu i Katowicach. W Katowicach jako źródło promieniowania korzysta się z izotopu irydu (Ir-192).

Całkowita porcja promieniowania, która dostarczana jest do organizmu pacjenta. Najczęściej dawka podzielona jest na mniejsze porcje, zwane frakcjami. W różnych typach nowotworów i różnych etapach leczenia stosuje się różne dawki. Dlatego czas trwania radioterapii uzależniony jest od wielkości dawki i liczby frakcji. O sposobie frakcjonowania dawki i związanej z tym długości całego leczenia chory jest informowany przed rozpoczęciem terapii.

LDR – (low dose rate) niska moc dawki – poniżej 2Gy/h

MDR – (medium dose rate) średnia moc dawki – 2-12Gy/h

HDR – (high dose rate) wysoka moc dawki – powyżej 12Gy/h

PDR – (pulse dose rate) pulsacyjna moc dawki – podawanie dawki MDR w odpowiednich ustalonych pulsach czasowych

Metoda radioterapii pacjentek z rakiem piersi. Personel ćwiczy z pacjentami wstrzymywanie oddechu – jak długo chory po zrobieniu wdechu jest w stanie utrzymać powietrze w płucach. Ten odcinek czasu jest dokładnie mierzony i następnie uwzględniany przy planowaniu dawki napromieniania. Praca akceleratora zsynchronizowana jest z ustalonymi fazami oddechowymi, a napromienianie realizowane jest wyłącznie w momencie, gdy guz znajduje się w dokładnie ustalonej pozycji. Dzięki tej technice minimalizowane jest ryzyko wystąpienie powikłań kardiologicznych.

W czasie napromieniania (szczególnie jamy brzusznej) zaleca się przyjmowanie następujących pokarmów i stosowanie diety:

 • Napoje – herbata, kawa naturalna w niewielkiej ilości, wody mineralne niegazowane, siemię lniane, mleko sojowe, preparaty mlekozastępcze;
 • Produkty bezglutenowe (zastępcze produkty zbożowe) – pieczywo bezglutenowe, chrupki ryżowe, ryż, makaron sojowy;
 • Kasze, kleiki ryżowe, kasza kukurydziana;
 • Jarzyny – ziemniaki gotowane, ziemniaki puree, gotowana marchewka, gotowane buraki, pomidory bez skórki;
 • Owoce – pieczone jabłka, banany;
 • Zupy – rosół, barszcz czerwony, przecierane zupy jarzynowe;
 • Jaja na miękko, półtwarde, wolna jajecznica;
 • Mięsa – gotowane, duszone, mielone z mąką kukurydzianą (drób, ryby, wołowina, cielęcina);
 • Przyprawy – sól, NIE stosować pieprzu, inne w niewielkich ilościach.

Odpowiednią dietę łagodzącą skutki leczenia onkologicznego zaleca się stosować w czasie radioterapii oraz w ciągu trzech miesięcy po radioterapii. W czwartym miesiącu po zakończonym napromienianiu zastępuje się dwa posiłki bezglutenowe produktami zbożowymi zawierającymi gluten i wraca do konsumpcji mleka i jego przetworów. W ciągu pierwszego roku leczenia po radioterapii, w diecie należy unikać potraw ciężkostrawnych, ostro przyprawianych, smażonych, z konserw, zawierających groch, kapustę i fasole. Nie powinno spożywać się alkoholu i napojów gazowanych.

Mniejsze porcje promieniowania, które dostarczane jest do organizmu pacjenta; składają się na całkowitą dawkę promieniowania ustaloną przed rozpoczęciem terapii. Jedna frakcja trwa około 10 – 20 minut. Frakcja dawki podawana jest najczęściej raz dziennie lub co dwa dni. W niektórych przypadkach istnieje konieczność podania dwóch frakcji w ciągu jednego dnia.

Radioterapia konformalna z modulacją intensywności wiązki (Intensity Modulated Radiation Therapy). Stosowana zwłaszcza w leczeniu guzów nowotworowych, które zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie narządów krytycznych (z ograniczoną tolerancją na napromienianie).

Technika radioterapii sterowanej obrazem (Image Guided Radiation Therapy). Pozwala kontrolować ułożenie pacjenta przed sesją terapeutyczną, jak i w jej trakcie, zapewniając jeszcze większą precyzję napromieniania.

Karta DiLO (diagnostyki i leczenia onkologicznego) jest częścią programu szybkiej terapii onkologicznej. Pełni niejako rolę skierowania, które umożliwia  pacjentowi z podejrzeniem nowotworu lub ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową  sprawniejsze poruszanie się w systemie opieki medycznej oraz przyspieszone rozpoczęcie leczenia. Pozwala uporządkować cały proces diagnostyki oraz terapii.

Wspólne stosowanie w terapii różnych metod leczenia nowotworów (np. chirurgii, radioterapii, chemioterapii standardowej i ukierunkowanej molekularnie, immunoterapii, hormonoterapii) w celu uzyskania jak najlepszych wyników. Wybór optymalnego postępowania zależy od rodzaju nowotworu, jego zaawansowania, a także od czynników związanych z pacjentem (stan ogólny, choroby współistniejące, preferencje chorego). Dlatego tak istotne jest, aby w podejmowaniu decyzji o sposobie leczenia brali udział lekarze różnych specjalności (chirurg, onkolog kliniczny, onkolog radioterapeuta, patolog, radiolog) oraz inni specjaliści (np. psycholog, rehabilitant, pracownik socjalny).

Jest częstym objawem ubocznym radioterapii.  Występuje w trakcie trwania leczenia pod postacią zaczerwienienia skóry(rumień) i zazwyczaj nie jest trwały. Odczyn późny jest objawem uszkodzenia skóry i występuje nawet po pół roku od zakończenia radioterapii. Może objawiać się zmianą zabarwienia skóry (odbarwieniem), teleangiektazjami (tzw. „pajączki” na skórze) i zwłóknieniem tkanki podskórnej.

Proces leczenia onkologicznego, polegający na podaniu pacjentowi doustnie lub dożylnie farmaceutyku, zwanego cytostatykiem

Pozytonowa Tomografia Emisyjna - badanie obrazowe, z wykorzystaniem medycyny nuklearnej. Nieinwazyjne badanie PET-CT łączy dwie metody diagnostyczne tj. klasyczną tomografię komputerową CT oraz pozytonową tomografię emisyjną (PET), obrazującą procesy życiowe na poziomie komórek. Badanie PET-CT pozwala przeanalizować metabolizm zmian chorobowych, który różni się od metabolizmu zdrowych komórek.

Jest to skojarzona metoda leczenia nowotworów przy zastosowaniu chemioterapii (leczenia systemowego) oraz radioterapii (napromieniania guza). Procedura ma na celu zwiększenie skuteczności, a tym samym poprawę wyników leczenia choroby poprzez wzajemne oddziaływanie pomiędzy radioterapią i chemioterapią.

Należy do podstawowych sposobów leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi. Wykorzystuje promieniowanie jonizujące do uszkodzenia materiału genetycznego (DNA) komórki nowotworowej, co w konsekwencji prowadzi do cofania się choroby nowotworowej. Istotą sukcesu w stosowaniu radioterapii jest napromienianie nowotworu tak, aby go zniszczyć, maksymalnie chroniąc przy tym otaczające guz zdrowe tkanki. W zależności od celu radioterapia może być stosowana z intencją wyleczenia (radioterapia radykalna) lub spowolnienia przebiegu choroby albo złagodzenia jej objawów (radioterapia objawowa, nazywana też paliatywną). Natomiast ze względu na wykorzystywane metody leczenia radioterapia dzieli się na teleradioterapię oraz brachyterapię.

Napromienianie szpiku całego ciała. To procedura przed przyjęciem przeszczepu szpiku kostnego. Metoda polega na zniszczeniu komórek szpiku u chorych z nowotworami hematologicznymi (białaczki, chłoniaki).

Wiele chorób nienowotworowych, w szczególności przebiegających z bolesnym procesem zapalnym, może być leczona przy użyciu promieniowania jonizującego. Leczenie to różni się od tego stosowanego przy chorobach nowotworowych. W tym przypadku stosuje się małe, bezpieczne dawki frakcyjne i całkowite co nie wiąże się z ryzykiem odczynów popromiennych. Więcej LINK

Metoda ta w sposób niezwykle precyzyjny pozwala na realizację planu leczenia poprzez każdorazową weryfikację ułożenia chorego oraz obszaru napromienianego tuż przed podaniem dawki terapeutycznej.Systemy na której oparta jest ta metoda umożliwiają zobrazowanie promieniowaniem jonizującym lub ultradźwiękami struktur kostnych oraz tkanek miękkich.

Metoda postępowania paliatywnego, mająca na celu zlikwidowanie bądź ograniczenie dolegliwości wywołanych rozwojem choroby nowotworowej, a przez to poprawę jakości życia chorych, u których nie ma możliwości prowadzenia leczenia radykalnego. Celem radioterapii paliatywnej jest ograniczenie dolegliwości przy jak najmniejszym ryzyku pojawienia się efektów ubocznych.

To jedna z metod napromieniania pacjentów z wieloma przerzutami do kości potwierdzonymi badaniami obrazowymi.

Wykorzystywana w tym rodzaju radioterapii technika pozwala na uniknięcie łączenia wielu pól, skraca czas napromieniania i zapewnia bardziej jednorodny rozkład dawki niż konwencjonalne metody napromieniania. 

Samo skrócenie czasu leczenia jest szczególnie ważne u chorych w ciężkim stanie ogólnym i z silnymi dolegliwościami bólowymi. Leczenie to przyczynia się do znacznego zmniejszenia bólu i powoduje z reguły kliniczną poprawę.

Forma radioterapii konformalnej stosowanej w leczeniu niewielkich guzów, których z powodu lokalizacji nie można usunąć operacyjnie. Dzięki tej technice możliwe jest podanie, z chirurgiczną precyzją i skutecznością, wysokiej dawki promieniowania w jednej (radiochirurgia) lub kilku frakcjach przy jednoczesnej maksymalnej ochronie tkanek zdrowych.

Cechą charakterystyczną radioterapii wielołukowej jest stosunkowo krótszy czas trwania jednego seansu radioterapii w odniesieniu do innych dostępnych metod. Łączy ona w sobie technikę łukową oraz technikę IMRT.

Technika IMRT stwarza możliwość uzyskania rozkładów dawki omijających wrażliwe tkanki prawidłowe poprzez odpowiednie - dynamiczne wykorzystanie kolimatora wielolistkowego podczas ekspozycji. Technika ta stosowana jest w sytuacji guzów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie narządów krytycznych (istotnych dla życia i źle tolerujących promieniowanie)

Do najczęstszych skutków ubocznych radioterapii zaliczamy:

 • osłabienie ogólne,
 • brak łaknienia,
 • spadek aktywności,
 • zmiany we krwi (spadek liczby białych krwinek i płytek krwi) jako efekt uboczny radioterapii
 • popromienne odczyny skórne,
 • utratę włosów,
 • odczyny śluzówkowe w jamie ustnej, gardle, krtani i jamach nosowych,
 • reakcje ze strony dróg oddechowych i serca,
 • reakcje ze strony jelit i pęcherza moczowego,
 • skutki uboczne radioterapii w postaci odczynów ze strony odbytnicy, pochwy, sromu.

Współczesna radioterapia, a zwłaszcza radiochirurgia, wymaga między innymi bardzo precyzyjnego i powtarzalnego ułożenia pacjenta. W przypadku podawania wysokich dawek bardzo istotne jest również to, aby pacjent nie zmienił pozycji w czasie seansu radioterapeutycznego. Jedną z metod sprawdzania ułożenia pacjenta w czasie napromieniania jest monitorowanie jego powierzchni w czasie rzeczywistym za pomocą specjalnych systemów, takich jak Vision RT. System ten opiera się na zestawie odpowiednio ułożonych w przestrzeni sześciu kamer, które w połączeniu z oprogramowaniem i trzema projektorami pozwala na bardzo precyzyjną weryfikację ułożenia pacjenta w czasie seansu radioterapeutycznego.

Radiochirurgię stereotaktyczną wykorzystuje się zarówno do leczenia guzów mózgu (radiochirurgia wewnątrzczaszkowa), jak i do leczenia guzów położonych w innych częściach ciała (radiochirurgia pozaczaszkowa). Metodą tą, najczęściej, leczone są (oponiaki, glejaki) i wtórne nowotwory mózgu (przerzuty), a także gruczolaki przysadki mózgowej, nerwiaki nerwu słuchowego, niskozaawansowane raki płuca, rak gruczołu krokowego oraz pojedyncze przerzuty do płuc, wątroby czy kości. Radiochirurgię stereotaktyczną stosuje się także do leczenia niektórych schorzeń nienowotworowych, jak malformacje naczyniowe mózgu czy nerwoból nerwu trójdzielnego (trigeminalgia).

To terapia z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie akceleratora do napromieniania metodą IMRT (z ang. Intensity Modulated Radiation Therapy – radioterapia z modulacją intensywności wiązki). Technika ta umożliwia dostarczenie zaplanowanej dawki promieniowania do guza nowotworowego, a jednocześnie oszczędza tkanki zdrowe.

Podczas teleradioterapii zewnętrzna wiązka wysokoenergetycznego promieniowania X generowana jest przez urządzenie zwane akceleratorem liniowym (LINAC). Umożliwia to napromienienie guza nowotworowego, co powoduje jego „zniszczenie”. Leczenie stosuje się przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) przez kilka tygodni. Umożliwia to podanie odpowiednio wysokiej dawki całkowitej w obszarze guza tak, aby zniszczyć wszystkie komórki nowotworowe, a jednocześnie przerwa pomiędzy kolejnymi frakcjami radioterapii daje czas otaczającym tkankom zdrowym na regenerację. Ponieważ guzy są nieregularne pod względem kształtu jak i wielkości, planowanie leczenia odbywa się z wykorzystaniem specjalnych technik obrazowania, takich jak tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MRI) lub badanie PET. U większości pacjentów planowanie leczenia rozpoczyna się od wykonania maski termoplastyczej. Następnie przy pomocy takiego unieruchomienia wykonuje się TK bądź badanie PET w celu zobrazowania guza w trzech płaszczyznach: poprzecznej, strzałkowej i czołowej. W przypadku konieczności podania kontrastu w trakcie badania TK pacjent zostaje poinformowany przez lekarza prowadzącego o konieczności bycia na czczo minimum 6 godzin przed badaniem oraz dostarczeniu wyniku poziomu kreatyniny we krwi. Obrazy uzyskane podczas powyższych badań są przesyłane do specjalnego systemu planowania, w którym fizyk określa wiązki promieniowania i pola napromieniania tak, aby dostosować się do wielkości i kształtu napromienianego guza, a jednocześnie osłonić otaczające tkanki zdrowe (tzw. narządy krytyczne). Po przygotowaniu planu leczenia i akceptacji przez lekarza radioterapeutę wykonywana jest tak zwana symulacja, która polega na narysowaniu na masce termoplastycznej odpowiednich punktów referencyjnych. W celu zwiększenia precyzji leczenia przed każdą frakcją sprawdzane jest ułożenie chorego przy pomocy systemów radioterapii kierowanej obrazem. Podanie pojedynczej frakcji trwa kilkanaście minut, a pacjent w jej trakcie nie odczuwa  żadnych dolegliwości. Jednakże podczas całego leczenia u pacjentów mogą wystąpić zarówno wczesne jaki i późne objawy uboczne, które omawiane są przez lekarza przed rozpoczęciem radioterapii.

Wielołukowa dynamiczna technika radioterapii (Volumetric Modulated Arc Therapy) realizowana poprzez określony obrót głowicy akceleratora z jednoczesną modulacją intensywności  wiązki w trakcie obrotu. Łączy w sobie technikę łukową oraz IMRT. Pozwala przede wszystkim na skrócenie czasu trwania napromieniania w stosunku do innych dostępnych metod.

 • guzy mózgu, wznowy guzów mózgu po leczeniu;
 • przerzuty do mózgu malformacje/naczyniaki tętniczo-żylne (AVM);
 • nerwiaki nerwu słuchowego i innych nerwów czaszkowych;
 • guzy kąta mostowo-móżdżkowego nieoperacyjne;
 • gruczolaki przysadki nieoperacyjne;
 • oponiaki, wznowy oponiaków czaszkogardlaki (cranipoharyngioma);
 • neuralgia nerwu trójdzielnego ( trigeminalgia ) oporna na inne metody leczenia;
 • przerzuty raka do płuc przerzuty do wątroby;
 • przyzwojaki (chemodectoma, paraganglioma).

Wybierz placówkę:

 • Kontakt ws. dokumentacji medycznej/ wypisu z Sekretariatem telefonicznie pod numerem telefonu: 55 235 8937
 • Wypis Pacjenta odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 15:00. W wyjątkowych sytuacjach wypis z Oddziału może nastąpić w innych dniach i godzinach.
 • Wypis pacjenta następuje:
  • po zakończeniu procesu leczenia;
  • na wyraźne żądanie Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
  • w przypadku, gdy Pacjent przebywający na Oddziale rażąco narusza jego regulamin lub odmawia współpracy z personelem medycznym.
 • Pacjent, który opuszcza Oddział otrzymuje od lekarza prowadzącego (ewentualnie od innego lekarza): recepty, skierowanie na dalsze badania/do innego szpitala oraz – jeśli istnieje taka potrzeba – zwolnienie lekarskie.
 • Kontakt ws. dokumentacji medycznej/ wypisu z Sekretariatem telefonicznie pod numerem telefonu: 32 420 63 22
 • Wypis Pacjenta odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 15:00. W wyjątkowych sytuacjach wypis z Oddziału może nastąpić w innych dniach i godzinach.
 • Wypis pacjenta następuje:
  • po zakończeniu procesu leczenia;
  • na wyraźne żądanie Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
  • w przypadku, gdy Pacjent przebywający na Oddziale rażąco narusza jego regulamin lub odmawia współpracy z personelem medycznym.
 • Pacjent, który opuszcza Oddział otrzymuje od lekarza prowadzącego (ewentualnie od innego lekarza): recepty, skierowanie na dalsze badania/do innego szpitala oraz – jeśli istnieje taka potrzeba – zwolnienie lekarskie.

Kontakt ws. dokumentacji medycznej/ wypisu z Sekretariatem Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim e-mail: sekretariat.tomaszow@nu-med.pl lub telefonicznie, pod numerem: 44 786 81 50

Wypis pacjenta można odebrać w Sekretariacie Medycznym od poniedziałku do piątku w godzinach 13.30-14.30 tel Sekretariat Medyczny :84 535 98 60

Wybierz placówkę:

RODO

Informujemy, iż 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.


Treść aktu prawnego
W załączeniu udostępniamy klauzule informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych skierowane do:
 1. Pracowników Szpitala, w tym w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego
 2. Osób współpracujących na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego
 3. Pacjentów Szpitala


Inspektor Ochrony Danych
Informujemy, iż w Szpitalu od 25 maja 2018 roku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Jest nim Piotr Rajski
Kontakt:

e-mail:iod.elblag@nu-med.pl
tel:510 277 855


Zakres zadań inspektora ochrony danych
 • Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie
 • Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty
 • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania
 • Współpraca z organem nadzorczym
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach
 • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO
 • Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności


Dokumenty do pobrania

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Klauzula informacyjna dla pacjentów


Przechowywanie dokumentacji medycznej


RODO

Informujemy, iż 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.


Treść aktu prawnego
W załączeniu udostępniamy klauzule informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych skierowane do:
 1. Pracowników Szpitala, w tym w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego
 2. Osób współpracujących na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego
 3. Pacjentów Szpitala


Inspektor Ochrony Danych
Informujemy, iż w Szpitalu od 25 maja 2018 roku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Jest nim Piotr Rajski
Kontakt:

e-mail:piotr.rajski@nu-med.pl
tel:510 277 855


Zakres zadań inspektora ochrony danych
 • Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie
 • Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty
 • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania
 • Współpraca z organem nadzorczym
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach
 • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO
 • Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności


Dokumenty do pobrania

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Klauzula informacyjna dla pacjentów


Przechowywanie dokumentacji medycznej


RODO

Informujemy, iż 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.


Treść aktu prawnego
W załączeniu udostępniamy klauzule informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych skierowane do:
 1. Pracowników Szpitala, w tym w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego
 2. Osób współpracujących na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego
 3. Pacjentów Szpitala


Inspektor Ochrony Danych
Informujemy, iż w Szpitalu od 25 maja 2018 roku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Jest nim Piotr Rajski
Kontakt:

e-mail:iod.tomaszow@nu-med.pl
tel:510 277 855


Zakres zadań inspektora ochrony danych
 • Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie
 • Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty
 • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania
 • Współpraca z organem nadzorczym
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach
 • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO
 • Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności


Dokumenty do pobrania

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Klauzula informacyjna dla pacjentów


Przechowywanie dokumentacji medycznej


RODO

Informujemy, iż 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.


Treść aktu prawnego
W załączeniu udostępniamy klauzule informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych skierowane do:
 1. Pracowników Szpitala, w tym w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego
 2. Osób współpracujących na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego
 3. Pacjentów Szpitala


Inspektor Ochrony Danych
Informujemy, iż w Szpitalu od 25 maja 2018 roku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Jest nim Piotr Rajski
Kontakt:

e-mail:iod.zamosc@nu-med.pl
tel:510 277 855


Zakres zadań inspektora ochrony danych
 • Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie
 • Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty
 • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania
 • Współpraca z organem nadzorczym
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach
 • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO
 • Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności


Dokumenty do pobrania

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Klauzula informacyjna dla pacjentów


Przechowywanie dokumentacji medycznej


Potrzebujesz dodatkowych informacji?